หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : ๘๕       หลักสูตร : ๒ ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : ๔ ปี

๑. หมวดวิชาทักษะชีวิต , จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
๑.๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย , จำนวน ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๑ ๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร๓(๓-๐-๖)
 
๑.๒. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ , จำนวน ๓ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๑ ๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร๓(๒-๒-๕)
 
๑.๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , จำนวน ๖ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๑ ๑๐๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๑ ๒๐๓ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน๓(๓-๐-๖)
 
๑.๔. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ , จำนวน ๖ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๑ ๑๐๖ จิตวิทยาทั่วไป๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๑ ๒๐๕ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ๓(๒-๒-๕)
 
๒. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ , จำนวน ๖๑ หน่วยกิต
๒.๑. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน , จำนวน ๑๓ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๒ ๑๐๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๑๐๘ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๒ ๑๐๙ จริยธรรมวิชาชีพ๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๒ ๑๑๐ พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๒ ๒๑๑ การป้องกันปัญหาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๒๑๒ การบริหารงานสาธารณสุข๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๒ ๑๑๒ เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์๓(๑-๔-๔)
 
๒.๒. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ , จำนวน ๒๔ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๒ ๑๑๓ การประเมินสภาพ๔(๒-๔-๖)
 ๔๗๑๒ ๒๑๕ การช่วยฟื้นคืนชีพ๔(๒-๔-๖)
 ๔๗๑๒ ๒๑๖ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๒ ๒๑๙ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๒๑๘ ปฏิบัติการฉุกเฉิน๔(๒-๔-๖)
 
๒.๓. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก , จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๒ ๐๑๙ ชีวสถิติและวิทยาการระบาด๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๒ ๐๒๑ นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๐๒๒ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๐๒๐ นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๐๒๑ เภสัชวิทยาพื้นฐาน๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๐๒๒ การบริหารงานสาธารณสุข๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๒ ๒๒๓ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๒ ๒๒๔ ระบบสุขภาพ๒(๒-๐-๔)
 
๒.๔. ฝึกทักษะประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ , จำนวน ๘ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๒ ๒๒๕ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ๑๔(๐-๑๖-๐)
 ๔๗๑๒ ๒๒๖ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ๒๔(๐-๑๖-๐)
 
๒.๕. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ , จำนวน ๔ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๒ ๒๒๗ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์๔(๐-๑๖-๐)
 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี , จำนวน ๖ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๓ ๐๒๘ อาเซียนศึกษา๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๓ ๐๒๙ ว่ายน้ำ๒(๐-๔-๒)
 ๔๗๑๓ ๐๓๐ ศิลปะการป้องกันตัว๒(๐-๔-๒)
 ๔๗๑๓ ๐๓๑ การถ่ายภาพ๒(๑-๒-๓)
 ๔๗๑๓ ๐๓๒ หัตถเวชศาสตร์๒(๑-๒-๓)
 ๔๗๑๓ ๐๓๓ กิจกรรมเข้าจังหวะ๒(๐-๔-๒)
 ๔๗๑๓ ๐๓๔ การขับรถยนต์๒(๐-๔-๒)
 ๔๗๑๓ ๐๓๕ การพัฒนาบุคลิกภาพ๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๓ ๐๓๖ พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม๒(๑-๒-๓)
 ๔๗๑๓ ๐๓๗ การศึกษาอิสระ๒(๐-๔-๒)
 ๔๗๑๑ ๑๐๖ จิตวิทยาทั่วไป๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๓ ๐๓๘ ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๓ ๐๓๙ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๒(๒-๐-๔)
 ๔๗๑๓ ๐๔๐ การประเมินผลโครงการ๒(๑-๒-๓)
 ๔๗๑๓ ๐๔๑ การวิจัยเบื้องต้น๒(๑-๒-๓)
 ๔๗๑๓ ๐xx วิชาเลือกเสรี๒(๐-๐-๐)
 ๔๗๑๓ ๐xx วิชาเลือกเสรี๒(๐-๐-๐)
 ๔๗๑๓ ๐xx วิชาเลือกเสรี๒(๐-๐-๐)
 
๔. กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ , จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
 ๔๗๑๐ ๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๐ ๑๐๒ เทคนิคหัตการพื้นฐาน๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๐ ๑๐๓ มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม๓(๓-๐-๖)
 ๔๗๑๐ ๑๐๔ เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๐ ๑๐๕ การซักประวัติและตรวจร่างกาย๓(๒-๒-๕)
 ๔๗๑๐ ๑๐๖ ฝึกทักษะเบื้องต้น๓(๐-๖-๓)